Prisen for juridiske tjenester vil som et utgangspunkt basere seg på medgått tid og påløpte kostnader. Ved fakturering vil vi imidlertid foreta en helhetsvurdering mht. beløpets størrelse der forhold som erfaring, risiko, oppdragets omfang og kompleksitet vil bli tatt hensyn til.I oppdrag hvor det ikke er avtalt en fastpris, vil følgende gjelde:

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag:

Pris advokatfullmektig, pr. time kr. 1.500,- til kr. 1.800,- (kr. 1.875,- til kr. 2.250,- inkl. mva.)
Pris advokat, pr. time kr. 1.600,- til kr. 2.000,- (kr. 2.000,- til kr. 2.500,- inkl. mva.)
I tillegg til timepriser kommer utlegg som reiser, tjenester, gebyrer m.v.


Ikke-medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller Norges Bondelag:

Timepris fra kr. 1.800,- til kr. 2.300,- (kr. 2.250,- til kr. 2.875,- inkl. mva).
I tillegg til timepriser kommer utlegg som reiser, tjenester, gebyrer m.v.

Noen medlemmer eller kunder vil kunne ha egne forsikringsavtaler som gir rettshjelpsdekning. Her gjelder forholdsvis korte frister for å fremme krav om dekning. Egne vilkår for dekning og egenandel vil følge av den enkeltes forsikringsvilkår.


Ved visse sakstyper vil medlem eller kunde kunne ha rett på fri rettshjelp. Her vil det i noen sakstyper være en inntekts – og formuesgrense. Formuesgrensen er kr. 100.000,-, hvorpå inntektsgrensen er kr. 246.000,- for enslige, og kr. 369.000,- for samboere/ektefeller.